This site requires that you enable Javascript to function properly Scholten Japanese Art | Shin-hanga prints available for sale | Woodblock Prints
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items

Hirezaki Eiho
top ⇧

Hashiguchi Goyo
top ⇧

Hirano Hakuho
top ⇧

Ishii Hakutei
top ⇧

Ishii Hakutei Shitaya
Shitaya
$1,800
Ishii Hakutei Shinbashi
Shinbashi
$1,800
Ishii Hakutei Mukojima
Mukojima
$1,800
Ishii Hakutei Yoshicho
Yoshicho
$1,800

Kajita Hanko
top ⇧

Kawase Hasui
top ⇧

Takahashi Hiroaki (Shotei)
top ⇧

Jo
top ⇧

Hamada Josen
top ⇧

Yoshikawa Kanpo
top ⇧

Ohira Kasen
top ⇧

Oda Kazuma
top ⇧

Kikuchi Keigetsu
top ⇧

Takeuchi Keishu
top ⇧

Kobayakawa Kiyoshi
top ⇧

Tsuchiya Koitsu
top ⇧

Ishiwata Koitsu
top ⇧

Yamamura Koka
top ⇧

Uehara Konen
top ⇧

Ohara Koson
top ⇧

Torii Kotondo
top ⇧

Torii Kotondo Napping
Napping
$13,000
Torii Kotondo Lip Rouge
Lip Rouge
$9,500
Torii Kotondo Snow
Snow
$5,200

Ito Shinsui
top ⇧

Kasamatsu Shiro
top ⇧

Kondo Shiun
top ⇧

Ikeda Shoen
top ⇧

Yamamoto Shoun
top ⇧

Yamakawa Shuho
top ⇧

Nakayama Shuko
top ⇧

Natori Shunsen
top ⇧

Ito Sozan
top ⇧

Shimura Tatsumi
top ⇧

Ikeda Terukata
top ⇧

Jinbo Tomoyo
top ⇧

Jinbo Tomoyo Fragrance
Fragrance
$2,200

Mizuno Toshikata
top ⇧

Kitano Tsunetomi
top ⇧

Kakunen Tsuruoka
top ⇧

Ishii Tsuruzo
top ⇧

unknown
top ⇧

Toshi Yoshida
top ⇧

Hiroshi Yoshida
top ⇧