This site requires that you enable Javascript to function properly Japanese Prints | Woodblock prints | Katsukawa Shunsho
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items
Katsukawa Shunsho

Katsukawa Shunsho Act VIIKatsukawa Shunsho Nakamura Sukegoro II as Matano Goro 
Katsukawa Shunsho Segawa Kikunojo III as Otatsu Iwai Hanshiro Iv as Otsugi Nakamura Riko I as Okaji