This site requires that you enable Javascript to function properly Scholten Japanese Art | Tsukioka Yoshitoshi 1839-1892 | Yamato Shinbun Supplements: no. 924
Scholten Japanese Art Gallery
  index of the exhibition  
Yamato Shinbun Supplements: no. 924

Tsukioka Yoshitoshi, 1839-1892

Yamato Shinbun Supplements: no. 924, November 21 1889

signed Yoshitoshi ga with artist's seal Yoshitoshi, censor's seal Teishin-sha ninka (Ministry of Communications authorization), carver's seal Enkatsu to, and publisher's date seal Yamato Shinbun, kyuhyaku-nijushi go furoku, Meiji nijuninen, juichigatsu, nijuichika ([published by] Yamato Shinbun[shi], supplement no. 924, Meiji 22 [1889], November 21)

chuban tate-e 9 3/8 by 6 7/8 in., 23.7 by 17.4 cm

References:
Keyes 1983, pp. 472, no. 486; p. 486, no. 504
Marks 2011, p. 282, no. 450; p. 360, no. 606
Schaap 2011, p. 166, no. 89

SOLD