This site requires that you enable Javascript to function properly Scholten Japanese Art | Tsukioka Yoshitoshi 1839-1892 | Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 10 a.m.
Scholten Japanese Art Gallery
  index of the exhibition  
Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 10 a.m.

Tsukioka Yoshitoshi, 1839-1892

The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 10 a.m.
(Shinryu nijuyoji: Gozen juji)

signed oju Yoshitoshi ga, artist's seal Taiso, publisher's date seal Meiji jusannen, juichigatsu, nijushika (Meiji 13 [1880], November 24) of Nakamura Mitsu

oban tate-e 14 by 9 5/8 in., 35.6 by 24.5 cm

The descriptive cartouche reads:

Kurokami no nagaku taretaru wa
Midori no iro nasu Yanagi-cho
Sono onsen no tomeoke ni
Arai-komachi no sama misete
Nami no uneune oi shigeru
Kuronushi ga kao no
Akaku mo naraba
Shiroki hadae wa Gakuyo-doga
Uru araiko no kikime ni yoru
Sugai no kaette adeyaka naru wa
Kandagawa no nagare nite kiyoku
Yakusoku no kamiyui no konu wa
Fushimi no watashi o matsu yori nagashi
Do shita mono da domachi-ju
Kamiyui-san wa orimasenu ka to
Hashiri-zukai o suru ofukuro ga
Hiru no kashigi o kaneru mo sewashiki

–Tentendo shujin rokki

As she washes her hair
in the basin of the town hot spring,
with her loosened black locks
hanging down like the branches
of the willows in Yanagi-cho,
she looks like Komachi
washing her manuscript,
darkly undulating with the waves.

Her white skin has none
of the red of Kuronushi's face,
thanks to the efficacy
of the skin-cleansing powder
sold by Gakuyudo.
Even without make-up, her skin
is more pure and inviting
than the waters of the Kanda river.

The wait for the hairdresser
who was supposed to come, but didn't,
is longer than the wait
for the ferry at Fujimi.
'What is this?' she asks.
'Isn't there a hairdresser
in this whole town?'

How busy her mother
who has to run and find one
and prepare lunch at the same time.

–by the Proprietor of Tentendo

References:
Keyes 1983, p. 440, no. 427.10
van den Ing & Schaap 1992, p. 125, no. 39.10
Akita Museum of Modern Art 1999, p. 42, no. 168
Newland (ed.) 2004, pp. 86-87
Summersgill 2004, pp.60-63
Marks 2011, p. 251

$1,100