This site requires that you enable Javascript to function properly Scholten Japanese Art | Tsukioka Yoshitoshi 1839-1892 | The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 1 a.m.
Scholten Japanese Art Gallery
  index of the exhibition  
The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 1 a.m.

Tsukioka Yoshitoshi, 1839-1892

The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 1 a.m.
(Shinryu nijuyoji: Gozen ishiji)

signed oju Yoshitoshi ga, with artist's seal Yoshi (?), carver's seal Hori Yata (Watanabe Yataro), and publisher's date seal Meiji jushinen, -gatsu, -ka (Meiji 14 [1881]) of Morimoto Junzaburo

oban tate-e 14 1/2 by 9 7/8 in., 36.9 by 25.1 cm

The descriptive cartouche reads:

Itadaki shiroku narimasaru
Fuji no fu no ji o kogoto ni narasu
Shimogare-doki no sabishisa ni
Yoi kara netaru koshi o tatakare
Shitauchi shitsutsu suru mijitaku no
Hada ni tsumetaki nagajuban o
Haha no aburasu keshizumi no
Okori mo osoku kita kyaku wa
Ki no kikanu to wa iu mono no
Denu ni wa masaru fuyu no tsuki
Gasu ni terisou arisama wa
Hiroki chimata no sugoku mietari

–Sokosha Tentendo shujin

When Fuji's peak grows white,
The lack of callers
Raps at every door.

She had retired early
In all the wintry solitude,
But then a knock sounded at the lattice.
Clucking to herself,
She donned her undergarment
So cold on her bare skin,
She gave it to Mother to warm it,
The charcoal reddened as tardily
As the appearance of this unappealing guest.
Though, like the winter moon,
Better this than nothing at all.

The wide streets looked desolate
Under the bright gaslights.

–by the Proprietor of Tentendo

Reference:
Keyes 1983, p. 439, no. 427.1
van den Ing & Schaap 1992, p. 125, no. 39.1
Newland (ed.) 2004, pp. 68-69, no. 1
Summersgill 2004, pp.60-63
Marks 2011, p. 251

$1,200